featured image
featured image
featured image
featured image
Banc de sang i teixits

Banc de sang i teixits

Un banc de vida

Al Banc de Sang i Teixits (BST), empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, hi treballen més de 600 professionals amb la missió garantir que tothom que necessiti sang, teixits, medul·la òssia o llet materna en tingui. És el centre de referència en immunologia diagnòstica, treballen en el desenvolupament de teràpies basades en les cèl·lules i fan recerca amb cèl·lules mare.
L’edifici Frederic Duran i Jordà és la seu central del BST, i és aquí on es preparen i s’hi conserven tots els productes biològics provinents de les donacions voluntàries de milers de ciutadans. Degut a les nombroses visites que reb la seu, el Banc de Sang i Teixits va decidir fer una publicació per explicar la missió i objectius de l’empresa, el funcionament del procés de donació i les dades que exemplifiquen la sensibilitat de la població en aquest àmbit.

Projecte: Disseny i maquetació de la revista del BST
Client: Banc de Sang i Teixits
El nostre paper: Editorial

En el Banc de Sang i Teixits (BST), empresa pública del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, trabajan más de 600 profesionales con la misión garantizar que todo aquel que necesite sangre, tejidos, médula ósea o leche materna la tenga. Es el centro de referencia en inmunología diagnóstica, trabajan en el desarrollo de terapias basadas en las células y hacen investigación con células madre.
El edificio Frederic Duran i Jordà es la sede central del BST, y es aquí donde se preparan y se conservan todos los productos biológicos provenientes de las donaciones voluntarias de miles de ciudadanos. Debido a las numerosas visitas que recibe la sede, el Banc de Sang i Teixits decidió hacer una publicación para explicar la misión y objetivos de la empresa, el funcionamiento del proceso de donación y los datos que ejemplifican la sensibilidad de la población en este ámbito.

Proyecto: Diseño y maquetación de la revista del BST
Cliente: Banc de Sang i Teixits
Nuestro papel: Editorial