BPS

BPS

Barcelona Plastic Surgery

La cirurgia plàstica ha evolucionat extraordinàriament en les últimes dècades. Avui dia es considera la disciplina quirúrgica amb majors canvis i en conseqüència, requereix una formació més àmplia per part dels seus professionals.
Barcelona Plastic Surgery es dedica a l’organització, direcció i prestació de serveis d’assistència clínica, així com a la docència especialitzada en cirurgia i microcirurgia.

La cirugía plástica ha evolucionado extraordinariamente en las últimas décadas. Hoy en día se considera la disciplina quirúrgica con mayores cambios y en consecuencia, precisa de una mayor formación por parte de sus profesionales.
Barcelona Plastic Surgery se dedica a la organización, dirección y prestación de servicios de asistencia clínica, así como la docencia especializada en cirugía y microcirugía.

Projecte: Identitat Barcelona Plastic Surgery
Client: BPS. Barcelona Plastic Surgery
El nostre paper: Identitat corporativa
Proyecto: Identidad Barcelona Plastic Surgery
Cliente: BPS. Barcelona Plastic Surgery
Nuestro papel: Identidad corporativa